ธนาคารไทยพาณิขย์
 
 
Trade Finance
 
 
Home > Information > About SCB Trade
 
  About SCB Trade

SCB Trade

เป็นรูปแบบการให้บริการที่นำเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกในการให้ บริการรับและ
ส่งข้อมูลด้านการค้าต่างประเทศ ระหว่างธนาคารและบริษัทลูกค้าผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
ระบบ On-line


ลักษณะบริการ

เป็นระบบงานที่พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ใช้บริการด้านการค้าต่างประเทศ
สามารถทำรายการผ่านช่องทาง Internet (website : www.scbtradenet.com)
เพื่อทำรายการและส่งข้อมูลเหล่านั้น ไปยังธนาคาร เมื่อพนักงานธนาคารได้ตรวจสอบข้อมูล
ที่ได้จากระบบแล้ว จะดำเนินการส่งข้อมูลที่ได้ไปยังต่างประเทศและส่งเอกสารตัวจริงตามมา
หลังจากนั้นลูกค้าสามารถที่จะทราบข้อมูล และสถานะของรายการได้ทันทีโดยเรียกดูข้อมูล
จากรายการ Enquiry บริการที่เสนอในระบบ SCB Trade ดังนี้

ให้บริการเปิด Letter of Credit (Opening L/C) โดยไม่ต้องรอยื่นเอกสาร ลูกค้าสามารถ
ทำรายการโดยส่งข้อมูลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บริษัทส่งมายังธนาคาร
ให้บริการขอแก้ไข Letter of Credit (L/C Amendment) ลูกค้าสามารถส่งข้อมูลขอแก้ไข
L/C ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บริษัทมายังธนาคารได้
ให้บริการโอนเงินออกเพื่อชำระค่าสินค้า (Outward Remittance) ลูกค้าสามารถโอนเงิน
ค่าสินค้าโดยส่งข้อมูลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บริษัทมายังธนาคารได้
ให้บริการเรียกดูข้อมูลและสถานะของรายการด้านการค้าต่างประเทศ (Master Enquiry)
ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลรายการคงเหลือทางด้านการค้าต่างประเทศได้ใน Product
  ต่างๆ ได้แก่
        ด้านสินค้าเข้า         ด้านสินค้าออก
        Letter of Credit         L/C Advising
        Import Bill under L/C         Export Bill under L/C
        Import Bill for Collection         Export Bill for Collection
        Trust Receipt         Packing Credit
        Outward Remittance         Inward Remittance
        Shipping Guarantee         Export Document Preparition
        อื่นๆ         Document Letter of Credit

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวของ User ได้เอง (Change Password)
มีบริการเผยแพร่ข่าวสารบริการอื่นๆ ของธนาคาร (Other Services)

สถานที่ให้บริการ

ณ ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
 
จุดเด่นการให้บริการ
ลูกค้าสามารถทำรายการเปิด Letter of Credit, L/C Amendment L/C, โอนเงินออกเพื่อชำระ
ค่าสินค้าได้ โดยไม่ต้องรอยื่นเอกสารให้ธนาคารหรือเดินทางมาติดต่อที่ธนาคาร
ลูกค้าสามารถเรียกดูข้อมูลและสถานะของรายการด้านการค้าต่างประเทศได้ว่ามีภาระค้างอยู่ที่ใด
ได้ทันทีจากหน้าจอ Enquiry
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ได้รับข่าวสารบริการด้านอื่นๆ ของธนาคาร