ธนาคารไทยพาณิขย์
 
 
Trade Finance
 
 
Home > Information > FAQ UCP600
 
  FAQ UCP600

คำถามจากผู้เข้าอบรม UCP600 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 มีดังนี้


1. ช่วยอธิบาย non-negotiable sea way bill ว่าคืออะไร ต่างกับ B/L อย่างไร
 
คำตอบ โดยทั่วไป Bill of Loading (B/L) หมายถึงเอกสารการขนส่งสินค้าทางทะเล
ที่มีสาระสำคัญอยู่ 3 ประการ คือ
 
1. เป็นใบรับสินค้า (Receipt) ที่ผู้รับขนส่ง (Carrier) ออกให้กับผู้ส่งสินค้า
(Shipper) เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้รับสินค้าเพื่อที่จะทำการส่ง
2. เป็นสัญญา (Contract) ที่ผู้รับขนส่งออกให้เพื่อแสดงว่ารับที่จะขนส่งสินค้า
จากท่าเรือต้นทาง (Port of Loading) ไปยังท่าเรือปลายทาง
(Port of Discharge) โดยมีภาระความรับผิดชอบตามข้อตกลงและเงื่อนไข
(Terms and Conditions of Carriage) ที่ปรากฎอยู่ด้านหลังของ B/L
3. เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้าที่ขนส่ง (Document of Title)
ประเภทที่ผู้ทรงสิทธิ์ (bona fide Holder) สามารถโอนสิทธิเปลี่ยนมือได้
(Negotiable/Transfer) เช่น ตัวอย่างที่ 1. B/L ระบุ Consignee :
To the order of shipper และ Shipper ทำการสลักหลัง B/L
(Blank Endorse) ในลักษณะนี้ถือว่าเป็นการโอนกรรมสิทธลอย ดังนั้น
ผู้ที่ถือ B/L สามารถนำไปยื่นขอรับสินค้ากับผู้รับขนส่งปลายทางได้ หรือ
ตัวอย่างที่ 2. B/L ระบุ Consignee : To the order of Company A
นั้นหมายความว่า Company A สามารถถือ B/L นำไปยื่นขอรับสินค้า
กับผู้รับขนส่งที่อยู่ปลายทาง หรือ Company A จะโอนกรรมสิทธิ์ของ B/L
ไปให้กับผู้อื่นได้โดยการสลักหลัง B/L ดังนั้นผู้รับโอนสามารถนำ B/L
ดังกล่าวไปขอรับสินค้ากับผู้รับขนส่งที่อยู่ปลายทางได้เช่นเดียวกัน
  ขณะที่ Non Negotiable Sea Way Bill หมายถึง เอกสารการขนส่งสินค้าทางทะเล
ประเภทที่ไม่สามารถโอนสิทธิ์เปลี่ยนมือได้ (Non-Negotiable) ซึ่งมีสาระสำคัญ
เป็นใบรับสินค้า และ เป็นสัญญา เช่นเดียวกับ Bill of Loading แต่มีสาระสำคัญ
ที่แตกต่างไปจาก Bill of Loading ทั่วๆไป กล่าวคือ เอกสารการขนส่งประเภทนี้
จะระบุเอาไว้ว่าเป็นเอกสารที่ไม่สามารถโอนสิทธิ์เปลี่ยนมือได้ (Non - Negotiable)
หรือ เป็น Bill of Loading ประเภทที่ระบุชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เอาไว้เลย (Consignee
Name) เช่น B/L ที่ระบุ Consignee : To Company A (ไม่มีคำว่า Order)
นั้นหมายความว่า Company A. ไม่สามารถที่จะโอนกรรมสิทธิ์ B/L ไปให้กับผู้อื่นได้
โดยผู้รับขนส่งที่อยู่ปลายทางจะส่งมอบสินค้าให้กับผู้รับสินค้าตามชื่อที่ระบุไว้เท่านั้น
(Consignee Name) ซึ่งตามตัวอย่างนี้ก็คือ Company A. นั้นเอง1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l Next