ธนาคารไทยพาณิขย์
 
 
Trade Finance
 
 
Home > Information > FAQ UCP600
 
  FAQ UCP600

คำถามจากผู้เข้าอบรม UCP600 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 มีดังนี้


2. ในกรณีที่ส่งเอกสารให้ไม่ทัน แล้ว L/C EXPIRE ไปแล้ว ยอมติด DISC. ได้หรือไม่ และ L/C
จะถูกยกเลิกเลยหรือไม่
 
คำตอบ กรณีนี้ถือเป็น Discrepancy ครับ ในทางทฤษฎี ธนาคารผู้เปิด L/C หมดพันธะที่จะ
ชำระเงินภายใต้ L/C ซึ่งธนาคารอาจปฏิเสธการจ่ายเงินให้กับผู้ส่งออกได้ แต่ทั้งนี้
ธนาคารอาจติดต่อผู้ซื้อ (Applicant) เพื่อ ขอ Wave Discrepancy ได้
แต่ในการนี้การชำระเงินจะขึ้นอยู่กับทางผู้ซื้อเป็นผู้ชำระเงินแทนธนาคารผู้เปิด
ซึ่งผู้ซื้ออาจปฏิเสธการจ่าย หรืออาจเจรจาขอต่อรองราคาได้

3. ใน UCP 600 ในกรณีที่พิมพ์ชื่อผิด แต่ความหมายยังคงอยู่ เช่น ใน L/C ระบุ INCHOEN PORT
แต่ใน B/L ระบุ INCHON อย่างนี้ถือว่าติด DIS หรือไม่
 
คำตอบ กรณีที่พิมพ์ชื่อผิด(จะใช้ได้กับ “คำ หรือ วลี” โดยไม่ใช่ Specific word) ไม่ทำให้
ความหมายของประโยค หรือ กลุ่มคำเปลี่ยนจึงจะไม่เป็น Discrepancy อาทิ คำว่า
Modle 123 กับ Model 123 เป็นต้น แต่ถ้าเป็น คำที่แสดง ความหมาย
เป็นการเฉพาะ (Specific word) เช่น Busan Port เป็น Pusan Port หรือ Inchoen
Port กับ Inchon port จะถือเป็น Discrepancy

4. อยากให้อธิบายความหมายพร้อมยกตัวอย่างของ “clean transport document “ เช่น
หากมีการ ลบ ขีด ฆ่า แก้ไข ข้อความบน B/L ถือว่าเป็น clean transport document หรือไม่
 
คำตอบ “clean transport document “ หมายถึง การที่ B/L ไม่มีข้อกำหนด จดแจ้ง
ถึงการแตกหักเสียหาย หรือการบกพร่องของพาชนะ หีบห่อ ลงในตัง B/L ครับ
ส่วน ในกรณีที่ มีการ ลบ ขีด ฆ่า แก้ไข ข้อความบน B/L แล้วมีการลงนามกำกับ
โดยผู้มีอำนาจลงนาม จะไม่ถือเป็น discrepancy และก็ไม่เกี่ยวข้องกับความหมาย “Clean”

5. L/C ต้นฉบับ ขอพิมพ์ที่สาขาต่างจังหวัดได้หรือไม่
 
คำตอบ สามารถติดต่อขอรับL/C ต้นฉบับได้ที่ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศของธนาคารได้ทุกแห่ง

6. L/C ที่ลูกค้าเปิดมากับธนาคารที่เราไม่มีการติดต่อ หรือไม่มีบัญชี ทำอย่างไรถึงจะไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่าย 2 ต่อทั้งที่ได้แจ้งชื่อธนาคารกับผู้เปิดแล้ว
 
คำตอบ ให้ระบุลงในสำเนาสัญญาซื้อขาย หรือ Proforma Invoice ครับเพราะธนาคารผู้เปิด
L/C จะใช้ สำเนาเอกสารดังกล่าว เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเปิดL/C

7. L/C ที่ส่งสินค้าไปเวียดตาม แต่ Notify อยู่เมืองจีน INSURANCE เคลมที่จีน ต้องโชว์ Agent
ของ INSURANCE ที่เวียดนามหรือจีน
 
คำตอบ Insurance อนุญาตให้ Clairm ที่จีน ดังนั้นเพื่อความสะดวกควรมี Agent ของ
Insurance Company ที่จีนด้วยPrevious l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l Next