ธนาคารไทยพาณิขย์
 
 
Trade Finance
 
 
Home > Information > FAQ UCP600
 
  FAQ UCP600

คำถามจากผู้เข้าอบรม UCP600 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 มีดังนี้


23. INSURANCE ISSUED IN NEGOTIABLE FROM TO ORDER ชื่อธนาคาร คำว่า negotiable from คือ
อะไร
 
คำตอบ คำว่า NEGOTIABLE FROM หมายถึงเอกสารการประกันภัยที่อยู่ในรูปแบบ “ที่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้”

24. B/L MADE OUT TO ISSUING BANK NOTIFY TO APPLICANT UNDER REF. L/C
NO……. เราจำเป็นต้องระบุหมายเลข L/C ต่อท้ายชื่อในช่อง NOTIFY หรือไม่
 
คำตอบ ไม่จำเป็นครับ เพียงแต่ให้ระบุ L/C No. ในที่สามารถมองเห็นได้ชัดส่วนใหญ่
จะอยู่ในช่อง Description of Goods ครับ
25. กรณีที่ผู้รับประโยชน์เป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ แต่มีบัญชี non-resident
ในประเทศไทย และมีบริษัทแม่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งบริษัทแม่ จะเป็นผู้ดำเนินการด้านเอกสาร
ให้ทุกอย่าง โดยผู้รับผลประโยชน์ได้แจ้งในลูกค้าเปิด L/C มาที่ธนาคาร A
ซึ่งผู้รับผลประโยชน์มีบัญชีอยู่ด้วย แต่ issuing bank ได้เปิด L/C ไป ที่ธนาคาร B
ถ้าธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นธนาคาร B ธนาคารไทยพาณิชย์ จะดำเนินการอย่างไร เมื่อเป็น
ผู้รับผลประโยชน์อยู่ทีสิงคโปร์
 
คำตอบ จากคำถามข้างต้น ในขั้นตอนการแจ้งแอลซี กรณีธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับ
แอลซีมาจากต่างประเทศ โดยระบุชื่อผู้รับประโยชน์อยู่ในประเทศ Singapore
ธนาคารมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้
 
1. ธนาคารจะส่งแอลซีผ่านธนาคารในประเทศ Singapore เพื่อส่งมอบให้กับผู้รับ
ประโยชน์ (Beneficiary) หรือ
2. กรณีธนาคารไม่สะดวกในการแจ้งแอลซีให้กับผู้รับประโยชน์ จะติดต่อให้ธนาคาร
ผู้เปิดแอลซี (Issuing Bank) ส่งแอลซีโดยตรงผ่านธนาคารในประเทศ Singapore
เพื่อส่งมอบแอลซีให้กับผู้รับประโยชน์ต่อไป หรือ
3. กรณีธนาคารได้รับการติดต่อจากบริษัทแม่ในประเทศไทยว่ามีความประสงค์
จะขอรับแอลซีแทนผู้รับประโยชน์ที่อยู่ในประเทศ Singapore ธนาคารจะ
ติดต่อธนาคารผู้เปิดแอลซีเพื่อขออนุญาติส่งมอบแอลซีให้กับบริษัทแม่ใน
ประเทศไทย

ส่วนในขั้นตอนการยื่นเอกสาร เพื่อขอขึ้นเงินภายใต้แอลซี
บริษัทแม่ในประเทศไทยสามารถดำเนินการยื่น เอกสารขอขึ้นเงินในนามของ
ผู้รับประโยชน์โดยยื่นกับธนาคารที่ผู้รับประโยชน์มีบัญชี non-resident
อยู่ได้เช่นกัน
   
   Previous | 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6