ธนาคารไทยพาณิขย์
 
 
Trade Finance
 
 
Home > Information > FAQ UCP600
 
  FAQ UCP600

คำถามจากผู้เข้าอบรม UCP600 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 มีดังนี้


13. ถ้ามี Confirming bank ระบุใน L/C ถ้า Beneficiary ไม่ confirm จะมีผลอย่างไร
 
คำตอบ ไม่มีผลครับเพราะทางธนาคารผู้เปิดยังคงประกันการชำระเงินให้กับผู้ส่งออก
ตราบเท่าที่ผู้ส่งออกทำเอกสารถูกต้องตาม L/C ครับแต่ถ้าทางธนาคารผู้เปิด L/C
เกิดปัญหาล้มละลาย หรือ วิกฤติทางการเมือง ฯลฯ ทางผู้ส่งออกจะไปเรียกร้อง
สิทธิ์กับธนาคารดังกล่าวในฐานะ Confirming Bank ให้ชำระเงินแทนธนาคารผู้เปิด
L/C ไม่ได้ครับ ขอแนะนำให้ผู้ส่งออกสังเกตว่าถ้าค่า Confirmation fee เป็นของ
ผู้ซื้อ ทางผู้ส่งออกควรจะทำการConfirmed L/C ฉบับนี้ดีกว่า


14. กรณีส่งของในตู้คอนเทนเนอร์ หลายตู้ แต่เรือลำเดียวกัน ซึ่งคนละ agent คนละ voy
ถือเป็น Partial .Shipment หรือไม่
 
คำตอบ
- อ้างถึง UCP 600 Article 31 b ระบุว่าการยื่นเอกสารการขนส่งมากกว่า
1 ชุด และเอกสารเหล่าระบุการเริ่มต้นส่งสินค้าด้วยวิธีการขนส่งเดียวกัน
(same means of conveyance), การเดินทางด้วยเที่ยวเดียวกัน
(same journey) และระบุจุดหมายปลายทางเดียวกัน (Deatination)
จะไม่ถือว่าเป็นการส่งสินค้าบางส่วน (Partial Shipment)
- จากคำถามข้างต้นประเด็นอยู่ที่เรือที่ขนสินค้าเป็นคนละเที่ยวกัน
(คนละ Voy) ดังนั้นจะถือว่าเป็นการส่งสินค้าบางส่วน หรือ
Partial Shipment

15. คำถามเกี่ยวกับ UCP 600 :
Article 14 หน้า 18 ทำไม C/O SHIPPER : ABC CO.,LTD. ถึงไม่ถูกต้อง
 
คำตอบ Shipper หรือ Consignor ที่ระบุ บนเอกสารใดๆ อาจเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่
Beneficiary ก็ได้ แต่เอกสารต้องไม่ขัดกันเอง ในที่นี้ B/L กับ C/O ชื่อ Shipper
ขัดกันเองครับ

16. ถ้า ABC เป็น AGENT ของ CARRIER Z ต้องลงนามเป็นอย่างไร
 
คำตอบ ลงนามโดย ABC และจะต้องแสดงสถานะว่าเป็นตัวแทน (Agent) ของผู้รับขน
(Carrier) พร้อมกันนั้นต้องระบุชื่อผู้รับขนด้วย (Carrier's name) ตามตัวอย่าง ดังนี้
 

ABC Co.,Lt

 
  As Agent
For Carrier Z

17. กรณีมูลค่าสินค้า 100 เหรียญ แต่ใน L/C มีส่วนลด 50 เหรียญ เพราะฉะนั้นขายจริง 50 เหรียญ
ดังนั้นจะต้องใช้มูลค่าใดในการทำประกันภัยสินค้า
 
คำตอบ ใช้มูลค่า Gross Value ของสินค้าจริงตาม Invoice ก่อนหักส่วนลด บวก 110%
ครับ ในที่นี้ ประกันเท่ากับ 110 เหรียญPrevious l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l Next